ROSUVASTATINE INTERMEDIATE

Rosuvastatine Calcium Z-81 Intermediate P-6
J-6 Intermediate P-5
RJS-1 Intermediate P-4
RJS-2 Intermediate P-3
RJS-3 Intermediate P-2

 

Z-81 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylSulfonyl amino)pyrimidine-5-carboxaldehyde
J-6 Methyl (3R)-3-(tert-butyldimethylsilyloxy)-5-oxo-6-triphenylphosphoranylidenehexanoate
RJS-1 Methyl 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylsulfonylamino)pyrimidine-5-yl]-(3R)-3-(tert-butyldimethylsilyloxy)-5-oxo-(6E)-heptanoate
RJS-2 Methyl 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylsulfonylamino)pyrimidine-5-yl]-(3R)-hydroxy-5-oxo-6(E)-heptenoate
RJS-3 Methyl 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylsulfonylamino)pyrimidine-5-yl]-(3R,5S)-dihydroxy-(E)-6-heptenoate